brand building with impact(tm)

Cleo Hair Removal Cream packaging re-design

Scope of work:
packaging design | brand design

Cleo Hair Removal Cream was in need of both a brand image and packaging design and communications ‘facelift’.

The brand and packaging design lacked clear and concise brand communications, while brand elements were recessive, lacking any clear points of difference or stand out against competitors on the shelf.

The red team’s idea was to simplify, focus and restructure the pack-face message hierarchy to highlight relevant brand benefits and variant distinctions while enhancing and maintaining an appealing and consistent brand identity and image around a core ‘smooth & silky’ benefit outcome for customers using the product.

Cleo Packaging RangeCleo Packaging EvolutionCleo Leo Evolution

Thiết kế lại bao bì cho thương hiệu kem tẩy lông Cleo

Phạm vi công việc:
Thiết kế bao bì | thiết kế thương hiệu

Kem tẩy lông Cleo đã có nhu cầu trong việc đổi mới hình ảnh thương hiệu, thiết kế bao bì và truyền thông.

Thương hiệu và thiết kế bao bì thiếu tính rõ ràng và súc tích trong truyền thông, trong khi các yếu tố thương hiệu đã suy giảm, thiếu sự khác biệt hay nổi bật so với đối thủ cạnh tranh khác khi được đặt nhau trên kệ hàng.

Ý tưởng của red làm đơn giản hóa,tập trung và cấu trúc lại cách thông điệp trên bao bì để làm nổi bật những lợi ích của sản phẩm và nhiều điểm độc đáo khác trong khi đó cũng cải thiện và duy trì sự hấp dẫn và nhất quán trong nhận diện thương hiệu cũng như những hình ảnh xung quanh lợi ích cốt lõi đó là “mềm và mượt” dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm.
Cleo Hair Removal - packaging design | brand design

new business enquiry

Contact us to discuss how we can help you to build your brand

Web Analytics