brand building with impact(tm)

FBNC, red switch on TV station re-branding

Scope of work:
brand identity | brand design | brand positioning | stationery design

Smart Money. Smart Life. Financial Business News Channel (FBNC) recognized the growing business opportunity to restructure their programming, brand positioning and identity design system.

The goal was to appeal to a younger, uni-sex, Vietnamese target audience to connect them with media buyers and advertisers who wanted to reach them with brands relevant to their lifestyle and growing purchasing power.

red brand builders were tasked with creating a new brand strategy/personality, visual brand expression and identity design guidelines to inspire 2D and TV motion-graphics communications.

 

The new personality and identity needed to encapsulate the existing brand equities while conceptually opening the doors to the new audience and advertisers. The new TV programming is designed to demonstrate how money affects our every day life and how it can empower people to achieve their goals and live independently, with confidence.

red expressed this through the tagline:

Smart Money. Smart Life.

The identity itself used a refreshed color palette and conceptually expressed the world of the audience interlinking them with the world of finance through a ‘connected windows’ device within the design identity.

FBNC Logo EvolutionFBNC Visual Signature and Taglinered xây dựng mới hình ảnh thương hiệu trên kênh truyền hình FBNC

Phạm vi công việc:
Nhận diện thương hiệu | thiết kế thương hiệu | định vị thương hiệu | Thiết kế mẫu văn phòng phẩm

Đồng tiền thông minh. Cuộc sống thông minh. Financial Business News Channel (FBNC) đã nhận ra cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc tái cấu trúc chương trình, tái định vị thương hiệu và xây dựng hệ thống nhận diện.

Với mục đích là để thu hút giới trẻ, đối tượng mục tiêu là người Việt Nam nhằm kết nối họ với những đơn vị truyền thông và các nhà quảng cáo muốn tiếp cận họ cho các thương hiệu liên quan đến lối sống và sức mua ngày càng tăng của họ.

Red được giao nhiệm vụ tạo ra một chiến lược /tính cách thương hiệu mới, xây dựng hình ảnh thương hiệu và hướng dẫn thiết kế nhận diện mới nhằm truyền cảm hứng cho truyền thông 2D và truyền hình chuyển động đồ họa.

Tính cách và nhận diện mới cần phản ánh giá trị thương hiệu hiện tại, đồng thời mở rộng cánh cửa cho khán giả và các nhà quảng cáo mới những ý tưởng đã xây dựng. Các chương trình truyền hình mới được thiết kế để cho thấy cách mà tiền ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mọi người và cách nó truyề sự tự tin cho mọi người nhằm đạt mục tiêu của mình và sống độc lập, tự tin red thể hiện điều này thông qua khẩu hiệu: Smart Money. Smart Life - Đồng tiền thông minh. Cuộc sống thông minh

Bộ nhận dạng thương hiệu đã sử dụng một hệ màu mới và ý tưởng thể hiện thế giới của khán giả nối kết với thế giới tài chính thông qua "cửa sổ kết nối ' trong hình ảnh nhận diện
FBNC - brand identity | brand design | brand positioning | stationery design

new business enquiry

Contact us to discuss how we can help you to build your brand

Web Analytics